2021 අය වැය යෝජනා කෙටියෙන්

0
190
budget

වාහන අලුත්වැඩියාවට සහ එකලස් කිරිමේදි අවශ්‍ය ⁣අමතර කොටස් ආනයනයට බදු සහන

ඉදිකිරිමේ ක්ෂේත්‍රයට අදාල ශ්‍රමිකයින් වෘත්තීය පුහුණු ආයතන වලින් ලබා ගැනිමට පියවර

බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධික්ෂණයට  ශක්තිමත්  ව්‍යුහයක් ඇති කිරීමට නව නීතී.

බැංකු නීතී ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට  යෝජනා කරනවා

නඩු කටයුතු කඩිනම් කිරීම සඳහා  අවශ්‍ය පහසුකම් සංවර්ධනයට  රුපියල් මිලියන  20000 ක්  වෙන් කරනවා.

රාජ්‍ය සේවකයින්ට  පත්වීම් හා ස්ථාන මාරුවීමේදී  තම ගම් ප්‍රදේශයන්ට යොමු කිරීමට පියවර ගනනවා 

විශ්‍රාම ගන්නා වයස අවුරුදු 60 දක්වා දිර්ඝ කරනවා

සතොස සුපිරි වෙළදසැල් ජාලය නාගරික සහ අර්ධනාගරික ප්‍රදේශවලට පුළුල් කිරිමට පියවර

ප්‍රාදේශිය සභාවල කැලි කසළ කළමනාකරණයට රුපියල් මිලියන 3000 ක් වෙන් කිරිමට පියවර

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here