විශ්‍රාමික වැටුප මින් ඉඳිරියට නෑ , සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් අයට වඩා උපාධිධාර්න්ට අඩු සැලකිලි, ආණ්ඩුව අසාර්ථකයි -විජිත හේරත්

0
150

විශ්‍රාමික වැටුප් කප්පාදුව සම්බන්දව සහ උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීම සම්බන්දව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් පසුගිය 24වනදා අදහස් දක්වනලදී. සම්පුර්ණ කථාව ඇතුලත් වීඩියෝව පහත දැක්වේ. 

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement
Call Now 0717 93 82 93

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here