වතු කම්කරුවන්ගේ මුලික වැටුප රුපියල් 1000/= ක් කරන ලෙස ඉල්ලා කොළඹ විරෝධතා

0
210
1000

වතු කම්කරුවන්ගේ මුලික වැටුප රුපියල් 1000/= ක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිදු කරන විරෝධතාව කොළඹ කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිට සිට

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here