රියදුරු බලපත්‍ර වලංගු කාලය දීර්ග කෙරේ | Validity period of expired driving licenses extended

0
78
Sri_lanka_driving_licence

Sri Lanka News Today : කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රියදුරු බලපත්‍ර වලංගු කාලය මාස තුනකින් දීර්ග  කරන ලෙස ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ගාමිනි ලොකුගේ මහතා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී තිබේ.

අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෝටර් රථ ගමනාගමන දෙපාර්තමේන්තුවට  සියළුම රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දෙසැම්බර් 31 දක්වා දීර්ඝ  කරන ලෙස දන්වා ඇත.

ගැසට් නිවේදනයට අනුව, 2020 ජුනි 17 වන දින ගැසට් අංක 2180/26 හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2020 අංක 03 දරණ මෝටර් රථ ගමනාගමනය (රියදුරු බලපත්‍රයේ වලංගු කාල සීමාව තාවකාලිකව දීර්ඝ  කිරීම) මෙයින් (ආ) ඡේදයේ සංශෝධනය කර ඇත.

Advertisement

Transport Minister Gamini Lokuge has instructed the Department of Motor Traffic to extend the validity period of driving licences by three months due to Covid-19 pandemic situation.

While issuing an Extraordinary Gazette notification, the Motor Traffic Department advised extending the validity period of all driving licence until December 31.

According to the Gazette notification, The Motor Traffic (Temporary Extension of the Validity Period of Driving License) Regulation No. 03 of 2020 published in Gazette Extraordinary No. 2180/26 of June 17, 2020, is hereby amended in the Paragraph (b) of regulation 2 thereof by the substitution for the words “to 30th September 2020” of the words “to 31st December 2020”.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here