නිරන්තර පැතුම

0
97
brige

තැනින් තැන බිඳී ඇති

දිරුම් ඉහිරුම් හිඟ නැති

පාලමකි එල්ලෙන

කම්බි මලකඩට පෙම් බැඳි

එහා ඉම වසාගත්

ඝනැති මීදුමය

ඝනාන්ධකාර පතුලත

දැක්ම බියකරුය

සොම්නස් සේයාවකදු නැති

මහද බෝ සැඩය

ඒ දැකත් නොහැරී

එහදටම පෙම් බැඳි

ඔබ එතෙරවනු දැක්ම

නිරන්තර පැතුමය

✍️ හර්ෂනී මහත්මා ආරච්චි

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here