නාමල් රාජපක්ෂත් ටික් ටොක් (Tik Tok) කරයි

0
91
tiktok

නාමල් රාජපක්ෂත් ටික් ටොක් (Tik Tok) ජාලය සමග සම්බන්ද වූ බවට ඔහුගේ facebook ගිණුමෙහි සටහන් කර ඇත

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here