කොන්දේසි විරහිත පෙමක්

0
104
black night

තරු කඩා හැලෙන අහසක

අගිස්සක හරි එල්ලිලා ඉන්නෙක

ඉසියුම්ම ආඩම්බර සිතක්

ගෙනැත් පළඳයි තරුවකට

අහසකට නඩු කියන

රොත්තක් බුරුත්තක් මැද

චක්‍රාවාටයක් නැතත් තනි අයිතියට

තිතක හිමි වත්කම අගෙයි තරුවකට

ගුවන් ගැබ සිසාරා

අතොරක් තරු පොකුරු’තර

කාටවත් හිමි නොවුන

තරු රැඳෙයි තනිවම

ඉරට තනි රකින්නට

පාළු අහසට එන

කොන්දේසි විරහිත පෙමක්

උතුරු තරුවක ඉතුරුව ඇත

✍️ හර්ෂනී මහත්මා ආරච්චි

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here