කර්මාන්තකරුවන්ට ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට ඝෘජු දුරකථන අංක 3 ක්

0
68
telephone

රටේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය බිඳවැටීමකින් තොරව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යැම ‍වෙනුවෙන් කර්මාන්තකරුවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය පියවරගෙන තිබේ.

ඒ අනුව කර්මාන්තකරුවන්ට ඇති ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීමට ඝෘජු දුරකථන අංක 3 ක් හඳුන්වාදී ඇත. මෙමගින් කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටලුවලට ක්ෂණික විසඳුම් ලබාගත හැකි බව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

ඒ අනුව කර්මාන්තපුර තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන කර්මාන්ත පිළිබඳ ගැටලු සඳහා අධ්‍යක්ෂ වින්දික පියරත්න මහතා 0713 976406 යන දුරකථන අංකයෙන්ද, කර්මාන්තපුර තුළ පිහිටා නොමැති අනිකුත් කර්මාන්ත සඳහා අධ්‍යක්ෂ රසික විජේකෝන් මහතා 0113 158114 යන දුරකථන අංකයෙන්ද, ආනයන තීරුබදු පිළිබඳ ගැටලු සඳහා අධ්‍යක්ෂිකා  සිතාරා ජයසේන මහත්මිය 0770820775 යන දුරකථන අංකයෙන්ද සම්බන්ධ කර ගත හැකි බව කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

Green Card 1
මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here