කතා කරන පින්තූර

0
168
mahinda and pillayan

අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ස මැතිදුන්ගේ සුරතින් මඩකළපුව දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සම සභාපති පත්වීම් ලැබූ අතිගරු පිල්ලයාන් මන්ත්‍රීතුමා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here