ඔබ නැතුව…

0
295
alone

ලියන්නට තව කවියක්

තියෙනවාද මට කිසිවක් 

අසන්නෙමි මම මසිතෙන්

තනිවෙනා විට රහසින්  ….

විරාගික සිත් අහසක්

ගෙනෙයි මට සුව පහසක්

සඳ නැතිව ටික දවසක්

මට හොඳයි හිස් අහසක්….

බැස ගිහින් සඳ මසිතෙන්

අඳුර රජවෙයි විගසින්

මාසෙ පෝදා විලසින්

සිතින් සිල් ගමි රහසින් …

දැන් කළුයි සිත් අහසම

සඳ නැතුව මුළු දවසම

පියාගමි ඇස් රහසෙම

ගෙවාලමි මුළු දවසම …

ලියන්නට තව දිගටම

සිත නොදෙයි පෙර පවටම

මහන්සියි මට හොඳටම

නතරවෙමි මම මෙතැනම…

ග්‍රේෂන් කුඩලිගම 2020.12.08

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here