උපාධිධාරීන් රටේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගත යුතුය – ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ

0
603
Gotabaya_rajapakse

“උපාධිධාරීන්හට රැකියා දීමේදී හුදක් රැකියාව ලබා දීමට එහා ගොස් ඔවුන්ගේ දායකත්වය රටේ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොදා ගත යුතුය”   යනුවෙන්  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහා  ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.  නාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය  ඇතුළත්  වීඩියෝව  පහත දැක්වේ.

මෙවැනි පුවත්  ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා  අපගේ f.b පිටුව like    කර  තබා ගන්න.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here