අබියාචනා වලින් තේරී පත් වූ උපාධිධාරීන්ගේ නම ලේඛනය

0
10466
Ministry-of-Public-Administration-Home-Affairs-Provincial-Councils-and-Local-Government

EPF හා JOB  හේතු  රැකියා ප්‍රතික්ෂේප වූ උපාධිධාරීන්ට නැවත අබියචනා ඉදිරිපත් කරන ලෙසට රජය දන්වා තිබු අතර අදාල අබියාචනා වලින් තේරී පත් වූ අයගේ නම ලේඛනය මේවන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර ඇත. පහත link එක මගින් එම නාම ලේකනයට පිවිසිය හැක. 

අබියාචනා වලින් තේරී පත් වූ අයගේ නම ලේඛනය

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Blue-and-Red-72x36-Landscape-Voter-Education-Banner-1
Up to December 17, 2020
Advertisement
Call Now 0717 93 82 93

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here