අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයන බදු ඉවතට | Import Tax on multiple essential items lifted

0
40
goods

වත්මන් ජීවන වියදම සහ කොවිඩ් -19 ආශ්‍රිත දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගෙන රජය විසින් පරිප්පු, ටින් මාළු, බී ලූණු සහ සීනි යන අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල ආනයනික බදු ඉවත් කර තිබේ.


බදු ඉවත් කිරීම නිසා අද රාත්‍රී සිට ටින් මාළු (ලොකු) රුපියල් 200කට, බී ලූණු කිලෝව රුපියල් 100කට සහ සීනි කිලෝව රුපියල් 85කට මිලට ගැනීමට හැකිවනු ඇත.
මේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළුව රුපියල් 500කට වැඩි වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ සතොසෙන් මිලදී ගන්නා විට පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 150කට මිලට ගැනීමට විධිවිධාන සලසා තිබේ. පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය, කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම සහ හලාවත වැවිලි සමාගම කොළඹ නගරයට පොල් සැපයුම වැඩි කර ඇත. එබැවින් පාරිභෝගිකයාට සතොස අලෙවිසල් වලින් සාධාරණ මිලකට පොල් ලබාගැනීමේ අවස්ථාව සැලසේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

Advertisement

Import tax on Dhal, Canned Fish, B onions, and sugar have been lifted with effect from Tuesday (13) night.

Accordingly, the new prices are as follows;

Large Canned Fish is Rs. 200/-

A kilo of B onions is Rs.100/-

1kg of Sugar is Rs.85/-

The President’s Media Division said when goods including these essential items are purchased from Sathosa for more than Rs. 500/-, a kilogram of Dhal can be purchased at 150 rupees.

The PMD further said the Coconut Development Board, Kurunegala Plantations Company, and the Chilaw Plantations Company have increased the supply of coconuts to the Colombo City.

Accordingly, consumers will be able to purchase coconuts at reasonable prices from Sathosa outlets.

මෙවැනි පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගැනීම සඳහා අපගේ f.b පිටුව like කර තබා ගන්න.
Call Now 0717 93 82 93

ඔබගේ සියළුම ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතාවයන් සදහා ග්‍රීන් ඇස්සිස් ඉංජිනිරින් ආයතනය අමතන්න

0770312818 / Click here for Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here